2015年日本語スピーチ大会
ການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນ 2015
朗読部門-I / ອ່ານເລື້ອງ - I
01. おさきへどうぞເຊີນກ່ອນເດີ ティップティダー・タリーທິບທິດາ ທາລີ້
02. ありがとうຂອບໃຈເດີ ディエンマリア・フェルシンガー Deanne Maria FELSINGER

朗読部門-II / ອ່ານເລື້ອງ II
01. ふるさとບ້ານເກີດ トンチャイ・パッカワパップーム Thongchai PHAKKAVAPHAKPHOOM
02. ことばとからだ ຄຳສັບແລະຮ່າງກາຍ ポーンパスーツ・サイモンティーພອນປະເສີດ ໄຊມົນຕີ
03. バスガイド ຄົນນຳທ່ຽວໃນລົດເມ パーワディ・サイヤスックພາວະດີ ໄຊຍະສຸກ
04. 本を読もう ອ່ານປຶ້ມເທາະ シリニン・センサワン ສິລິນິນ ແສງສະຫວັນ
05. アダムとイブອະດຳ ແລະ ອີຟ アヌポン・クンピタッອະນຸພົງ ຂຸນພິທັກ
06. 月からの電話ໂທລະສັບຈາກດວງຈັນ ソーンサワンສອນສະຫວັນ ວົງບົວສີ
07. 見上げてごらん夜の星をແຫງນເບິ່ງດາວໃນຍາມຄ່ຳຄືນ ソータラー・サイニャシットໂສທະລາ ໄຊຍະສິດ
08. 私たちの星ດວງດາວຂອງພວກເຮົາ チッタカーン・シースワンຈິດຕຣາຄານ ສີສຸວັນ
09. 酔っ払いຄົນເມົາ インパン・ケウケンチャンອິນປັນ ແກ້ວແກ່ນຈັນ
10. 春にໃນລະດູບານໃໝ່ 花子・ルアンアパーイຮານາໂກະ ຫລວງອາໄພ
11. いつも何度でも ຕະຫລອດໄປ テイ・ジウンJieun TAE
12. 酔っ払い ຄົນເມົາ ミッラー・サイニャサーンມິດລ້າ ໄຊຍະສານ
13. 命って不思議だຊີວິດແມ່ນປິດສະຫນາ パカンカム・ポマチャクພະຂັນຄຳ ພົມມະຈັກ
14. ことばとからだຄຳສັບແລະຮ່າງກາຍ バンディット・ブアヤラットບັນດິດ ບົວຍະລາດ
15. バスガイドຄົນນຳທ່ຽວໃນລົດເມ パーイア・フー ປ່າເອ້ຍ ເຮີ່
16. 「アナと雪の女性」より ເຈົ້າຍິງຫິມະ ナパポーン・ポンアサー ນະພາພອນ ພົນອາສາ

初級部門 / ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ
01. へやのそとນອກຫ້ອງ ラッタソーン・ポンマボンລັດທະສອນ ພົມມະວົງ
02. 怖い!ຢ້ານ プッダーワン・ラッサミーພຸດດາວັນ ລັດສະຫມີ
03. ペンキ屋になった私たち ພວກເຮົາທີ່ກາຍເປັນຄົນທາສີ ティダティップ・クンナウォンທິດາທິບ ກຸນນາວົງ
04. わたしのきぼうຄວາມຫວັງຂອງຂ້ອຍ スッパサート・ウォンサイສຸກປະເສີດ ວົງໄຊ
05. Can Do ヴィライポーン・ナンタヴォンວິໄລພອນ ນັນທະວົງ
06. みどりのバス ລົດເມສີຂຽວ カムラー・サッパソーຄຳຫລ້າ ສັບປະໂສ
07. 恩送りການຕອບແທນ ウタイラック・ペンサイパンヤ ອຸໄທລັກ ເພັງໄຊປັນຍາ

中級部門 / ລະດັບກາງ
01. あげる ການໃຫ້ マーラーワン・プンセンウヮンມາລາວັນ ພູນແສນອ້ວນ
02. ビエンチャンで一番人気の観光地ສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດໃນວຽງຈັນ シースダー・ホーラーヌパープ ສີສຸດາ ໂຫລານຸພາບ
03. のうか ຊາວນາ ティッパコン・サイニャサンທິບພະກອນ ໄຊຍະສານ
04. 小さな子 ຄົນໂຕນ້ອຍ ティッパラッ・シーウィライທິບພະລັດ ສີວິໄລ
05. 皆さんができることສິ່ງທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ サンティスック・デーンケット ສັນຕິສຸກ ແດນເຂດ
06. ラオスの点字 ໂຕອັກສອນເບວລາວ ワッサナー・センスーリッデーッວາດສະຫນາ ແສງສຸລິດເດດ
07. キレイ ສະອາດ チャンタチョーン・シーパサート ຈັນທະຈອນ ສີປະເສີດ
08. 私の友達 ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ ノンカン・チャンタラックນົງຄານ ຈັນທະລັກ

自由部門 / ປະເພດຕາມໃຈ
01. 私の好きな作家ນັກຂຽນທີຂ້ອຍມັກ 有琳・高 Yurim KO
02. こわかった先生 ອາຈານທີ່ເຄີຍເປັນຕາຢ້ານ ペッパイリン・ウィポーンヒアンເພັດໄພລິນ ວິພົນຮຽນ
03. 日本の音楽 ເພງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ペーシアン・ヤン ກິ່ງPei Hsien YANG
04. 初等教育の哲学 ປັດຊະຍາ ປ1 ウェンサワン・ウァンサワット ວຽງສະຫວັນ ອ້ວນສະຫວັດ

アトラクション / ການສະແດງ
01. ありのままで let it go てっちゃんねっとトレーニングセンター ສູນຝຶກອົບຮົມເທດຈັງເນັດ
02. プラチナ ディスコ セッター大学日本語コース ໂຮງຮຽນເສດຖາ
03. Mr.マルモMusic 日本語学科 ພາກວິຊາພາສາຍີ່ປຸ່ນ
04. よさこいソーラン LJI
05. ようかいたいそうだいいち 日本語を勉強している色々な学校の学生たち ນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນເຕັ້ນລວມກັນ

Counter